Tuesday, March 10, 2009

幽夢影(Dream Shadows)

美人之勝於花者,解語也;花之勝於美人者,生香也。二者不可得兼,舍生香而取解語者也。(清 張潮)
最近因故拿起書架上一本好久未讀的古文書:幽夢影。想起高中的時候讀它,覺得許多語意很美妙;如今再讀,更加發覺箇中妙境了呢!分享幾句我很喜歡的......
富貴而勞悴,不若安閒之貧賤;貧賤而驕傲,不若謙恭之富貴。

律己宜帶秋氣,處世宜帶春氣。

藏書不難,能看為難;看書不難,能讀為難;讀書不難,能用為難;能用不難,能記為難。

人莫樂於閒,非無所事事之謂也。閒則能讀書,閒則能遊名勝,閒則能交益友,閒則能飲酒,閒則能著書。天下之樂,孰大於是?

痛可忍,而癢不可忍;苦可耐,而酸不可耐。

能閒世人之所忙者,方能忙世人之所閒。
瞧,這幾段言簡意賅的辭句是不是很有深意呢?有興趣也去找一本幽夢影來翻翻哦。

No comments: